Forskningsöversikt

Vi följer den vetenskapliga litteraturen, och plockar fram särskilt intressanta artiklar, ofta från de främsta tidskrifterna. Gör ”mouse over” för att få en kort beskrivning på svenska. Klicka på länken för att nå abstract och länk till tidskriften.

Att uppleva musik

 En revolution sker i forskningen om hur hjärnan uppfattar och reagerar på musik. Bland mycket annat har man funnit att människor från olika kulturer uppfattar samma grundläggande känslor i musik, att redan det nyfödda barnet har speciella regioner i hjärnan som aktiveras av musik, och att olika regioner är aktiva när man bygger upp en förväntan respektive upplever känslomässig klimax vid musiklyssnande. Man har även använt improviserande musiker för att identifiera regioner i hjärnan som är inblandade i kreativitet:

 

Artiklar
Musiken föder hjärnforskning
Tre universella känslor som kan uppfattas ur musik
Hur musik kan påverka vara känslor
Musik områden hjärnan redan hos nyfodda
Stegring och musikalisk klimax i olika delar av hjärnan
Musik och språk utnyttjar liknande hierarkiska strukturer i hjärnan

 

Musik, dans och berikad miljö i rehabilitering efter stroke

 Allt fler vetenskapliga undersökningar visar att kultur kan hjälpa oskadade delar av hjärnan att ta över nya funktioner efter en stroke: En rad djurförsök visar att e simulerande miljö med många utmaningar gör det lättare för råttor att återhämta sig efter strokeliknande skador. Finska forskare har visat att självvald musik eller talbok förbättrar rehabiliteringen för patienter även av vår art. Resultaten ansågs så viktiga att de uppmärksammades av den prestigefyllda tidskriften The Lancet, som tryckte på betydelsen av att resultaten kom till användning i klinik. Även dans har visat sig ha positiva effekter.

 

Artiklar
Musiklyssnande forbättrar återhamtning efter stroke
Music in stroke rehabilitation, Editorial, The Lancet 371:698 (2008)
Metaanalys av djurforsok berikad miljö forbättrar återhamtning efter strokeliknande skador
Hörselminne efter stroke förbättras av musik- och ljudbokslyssnande
Studier påbörjade om hur berikad miljö kan användas i stroke-rehab
Några ledtrådar till hur musik bidrar till återhämtning efter stroke
Fallstudie där tangoträning underlättade återhämtning efter stroke

Dans i behandling av Parkinsons sjukdom

En rad välkontrollerade studier från olika forskargrupper har visat att regelbunden träning i dans eller dansliknande rörelser för patienter med Parkinsons sjukdom hejdar utvecklingen av många sjukdomssymptom, och kan få somliga att gå tillbaka.

 

 

 

Artiklar
Tai Chi har positiva effekter på parkinsonpatienter
Både vals, foxtrott och tango har liknande positiva effekter för parkinsonsjuka
Allsidig dansträning lindrar parkinsonsymptom
Rörelseövningar till musik gav förbättring för parkinsonpatienter
Argentinsk tango mildrar Parkinsons sjukdom
Dans i sig, snarare än social interaktion, hjälper parkinsonpatienter

 

Dans för att hålla hjärnan och kroppen i form

 Dans kan också vara ett sätt att förebygga och lindra många problem för friska äldre. Äldre som ägnat sig åt amatördans presterar i genomsnitt betydligt bättre på olika kognitiva tester än dem som inte dansat, och några månaders danslektioner för äldre förbättrade deras neurologiska funktioner avsevärt.

 

Artiklar
Äldre amatördansare klarar kognitiva tester bättre än jämnåriga
Dans förbättrar kognition och känsel hos friska äldre
Dans förbättrar kroppskontroll för synskadade mycket gamla

 

Musicerandets effekter på hjärna och lärande

 Inte bara muskler, utan också hjärnan kan ”tränas”. Tydligast är detta studerat för musik, eftersom det är lätt att jämföra professionella musiker, amatörmusiker och dem som inte ägnar sig åt musik, och man vet då ungefär hur mycket tid musikerna ägnat åt träning. Jämför man sedan dessa grupper ser man en rad tydliga skillnader i hjärnan, som med stor sannolikhet ligger bakom det faktum att musikträning gör det lättare att lära sig både språk och andra ämnen.

 

Artiklar
Kraftigare assymetri mellan hjärnhalvor hos professionella musiker
Musicerande ger bredare förbindelse mellan hjärnhalvorna
Pianoträning påverkar struktureringen av vit hjärnsustans
Tänkbar mekanism för hur tidig musikträning stärker kognition
Musikträning underlättar språkinlärning
Tidig musikträning har långtidseffekter på hjärnan
Tidsfönster under förskoleåldern då musikträning stärker koordination

 

Den lärande hjärnan

De växande kunskaperna om hur hjärnan fungerar gör att vi lär oss allt mer om vad inlärning är, hur den går till och kan underlättas respektive försvåras. Rätt använda kan sådana kunskaper ha stor betydelse för utbildningssystemen.

 

 


Artiklar
ADHD-barn kan träna arbetsminne med ett dataspelsliknande träningsprogram
Vi känner, därför lär vi oss
Fysisk aktivitet underlättar lärande
Hjärnforskningen möter utbildningsvetenskap
För att foga in nya kunskaper i ett sammanhang behöver hjärnan allsidig stimulans
Möss som genmodifierats att få lätt att lära sig eller bli smarta
Flickors hjärnor mognar betydligt tidigare än pojkars
Hur hjärnan undviker glömma något annat när den lär sig något nytt
Olika nervbanor används vid inlärning med belöning respektive bestraffning

 

Kultur i behandling av psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan växer, och kostar samhället enorma summor varje år (se The trillion dollar brain drain, news, Nature 478:15, 2011.) Det är uppenbart att vi behöver djupare kunskaper och bättre förståelse för hjärnan fungerar, för att förstå hur vi ska tacka denna utmaning. Ett angreppssätt som gett goda resultat för både depressioner, störningar i autism-spektrat och för allvarliga psykoser är musikterapi. De växande kunskaperna om hur hjärnan fungerar gör att vi lär oss allt mer om vad inlärning är, hur den går till och kan underlättas respektive försvåras. Rätt använda kan sådana kunskaper ha stor betydelse för utbildningssystemen.

Artiklar
Terapi med musikimprovisation kan vara effektivt vid autismspektrum-störning
Dos-responseffekt av musikterapi vid både psykotiska och ickepsykotiska tillstånd
Musikterapi kan dämpa problem vid schizofreni
Familjebaserad musikterapi kan hjälpa vid autism-spektrumstörning

 

Dansens neurobiologi

Vad händer då i hjärnan när man dansar? Amerikanska forskare har kartlagt hur olika regioner i hjärnan varit inblandade i olika aspekter av dansande, resultat som ansetts så intressanta att forskarna fick presentera dem i den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American

Artiklar
Hur nervsystemet får oss att dansa
Dansens neurovetenskap

 

 

Demens

Nya metoder för att studera hjärnan kan hjälpa forskare att både förstå vad som händer vid demens, och hur man ska kunna förebygga och bota.

Artiklar
Aktivering av en enda gen gav senila möss minneförmågan åter
Musikterapi mildrar agiterat beteende vid demens
Individual music therapy for agitation in dementia: an exploratory randomized controlled trial, Ridder et al, Aging & Mental Health 17: 667 (2013)

 

Diverse

Tillit:
Testosteron får försökspersoner ge mer rättvisa erbjudanden
Testosteron ökar tillit och vilja att dra sitt strå till stacken

Arkitektur:

City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans, Lederbogen et al, Nature 474: 498 (2011)

Litteratur:

Kreativitet:

Musik som dämpar smärta