Musik och lärande

musik-900-viol-everystockph-darinbarry-truckee-orchestral

Det har länge stått klart att musik och musicerande har stor betydelse för kognition och inlärning. Med förbättrade vetenskapliga metoder lär vi oss allt mer om vad musik gör med vår hjärna, och hur det påverkar förmågan till lärande.

Neuroscience möter utbildningsvetenskap

På flera håll har man uppmärksammat betydelsen av att utnyttja de växande kunskaperna från neuroscience i för utvecklingen av undervisning och lärande.

Policy report Royal Society, Brain waves 2. En rapport från brittiska Royal Society om den senaste tidens framsteg i neurovetenskap, och dess möjliga oimplikationer för undervisning och livslångt lärande.

The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice. En rapport från OECD, med essäer av ledande forskare i neuro- och utbildningsvetenskap, om våra växande kunskaper om vad inlärning är, hur det går till, och vad som kan underlätta och störa den.

Det framväxande forskningsfältet hjärna – lärande. En kortare sammanfattning från oss om den internationella utvecklingen och scenen i ämnet samt några svenska forskningskonstellationer som gör internationellt konkurrenskraftig forskning i området.

En videokurs på nätet

Ett utbildningspaket baserat på videofilmer för lärare, beslutsfattare, och andra intresserade. Framtaget av amerikanska forskare. Neuroscience and the Classroom – making connections.

Från forskare till lärare

En rad satsningar görs världen över för att föra den nya kunskapen i skärningspunkten mellan neurovetenskap och utbildningsvetenskap till aktiva pedagoger:

International Mind, Brain, and Education Society. (IMBES) En internationell organisation som syftar till att underlätta tvärkulturellt samarbete mellan biologi, undervisning och utbildningsvetenskaper.

DANA Foundation. En sammanslutning av forskare i USA, som ordnar kurser och andra aktiviteter kring bland annat neuroeducation. Har skapat det nätbaserade utbildningspaketet  Neuroscience and the Classroom.

Learning and the Brain Society. Ett Nordamerikanskt initiativ som ordnar konferenser och symposier där forskare och lärare möter varandra. Baserat i Boston.

Några forskare berättar:

Stefan Koelch berättar hur musikträning utvecklar hjärnan.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=dQ9sQ9s5H1M]

 

Charles Limb letar efter platsen för kreativitet i jazzmusikers och rappares hjärnor

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=MkRJG510CKo]

 

Fredrik Ullén studerar sambandet mellan kreativitet och galenskap hos musiker.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=krvqm0VxVwo]

Forskningsläget

Musikens neurobiologi

En revolution sker i forskningen om hur hjärnan uppfattar och reagerar på musik. Bland mycket annat har man funnit att människor från olika kulturer uppfattar samma grundläggande känslor i musik, att redan det nyfödda barnet har speciella regioner i hjärnan som aktiveras av musik, och att olika regioner är aktiva när man bygger upp en förväntan respektive upplever känslomässig klimax vid musiklyssnande. Man har även använt improviserande musiker för att identifiera regioner i hjärnan som är inblandade i kreativitet:

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Musikens effekter på hjärnan (med betydelse för lärande)

Inte bara muskler, utan också hjärnan kan ”tränas”. Tydligast är detta studerat för musik, eftersom det är lätt att jämföra professionella musiker, amatörmusiker och dem som inte ägnar sig åt musik, och man vet då ungefär hur mycket tid musikerna ägnat åt träning. Jämför man sedan dessa grupper ser man en rad tydliga skillnader i hjärnan, som med stor sannolikhet ligger bakom det faktum att musikträning gör det lättare att lära sig både språk och andra ämnen.

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Hjärna och lärande

De växande kunskaperna om hur hjärnan fungerar gör att vi lär oss allt mer om vad inlärning är, hur den går till och kan underlättas respektive försvåras. Rätt använda kan sådana kunskaper ha stor betydelse för utbildningssystemen.

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

[reflink]Länkens text som kommer nonchaleras[/reflink]

Initiativ, centra och internationellt ledande forskare

Och på många håll samverkar forskare i neurovetenskap, kognitiv psykologi och pedagogik för att låta sina erfarenheter och vetenskapliga paradigm korsbefrukta varandra:

The Institute for Music and Brain Science. I Massachusets, USA, har i anslutning till Harvard Medical School startats ett institut helt ägnat åt musik och hjärna, med bl a nobelpristagaren David Huber och Beatles producent Georg Martin i advisory board.

Vid Harvard finns också Mind, Brain and Education programe, med Kurt Fischer som direktör.

Vid John Hopkins-universitetet i Baltimore, Maryland, finns Neuro Education Initiative för att skapa dialog mellan pedagoger och hjärnforskare. En av grundarna är initiativets nuvarande direktör, Mariale Hardiman. Hon har utvecklat Brain-Targeted Teaching. Vid samma universitet finns Charles Limb, som bland annat undersökt var i hjärnan den musikaliska kreativiteten sitter

I Toronto finns The Brain Power Initiative, som vill samla forskare, skolor, lärare, föräldrar och makthavare för att översätta kunskaper från laboratorier till verkligheten i skolor.

BRAMS är ett forskningscentrum för hjärna, musik och ljud (BRain, Music and Sound) i Montreal, Canada. Där finns bland andra Robert Zatorre (vid McGill-universitetet) och Isabelle Peretz, som har sitt laboratorium vid Montreal-universitetet.

Vid University of Southern Califonia finns Brain and Creativity Institute, som leds av Antonio Domasio.

I Berlin studerar Stefan Koelch den musikaliska hjärnan. Vid Max Planck-institutet i Leipzig finns bland andra Tom Fritz, som undersöker hur vi uppfattar musik, och Angela Friederichi, som forskar om språket och hjärnan.

Vid Cambridge University finns Centre for Neuroscience in Education, där Usha Goswami är direktör.

Vid KI i Stockholm finns Fredrik Ullén, som studerar hur hjärnan påverkas av musicerande, och Torkel Klingberg, som studerar hur nervsystemet fungerar vid lärande.

Tidskrift

Mind, Brain and Education.  En ny vetenskaplig tidskrift.