Körsång dämpar stress och stärker immunförsvar (IgA)

Publicerat , ,

Hos medlemmarna i en professionell kör som först repeterade och sedan hade en föreställning med Beethovens ”Missa Solemnis” steg halterna i deltagarnas saliv av IgA-antikroppar med i genomsnitt 150% under repetitionerna och 240% under föreställningen, medan halterna av stresshormonet cortisol i genomsnitt sjönk med 30% under repetitioner men steg med 37% under föreställningen med publik. (Av Robert Beck med flera,… Läs vidare

Hur hjärnan uppfattar visuell konst

Publicerat ,

En översikt av vad ny kunskap om hur hjärnan hanterar synintryck har att säga om hur vi uppfattar visuell konst, t ex varför vi inte störs av inkonsekventa perspektiv och skuggor, hur vi uppfattar ansikten och varför karikatyrer fungerar. (Av Margaret Livingstone och Bevin Conway, 2007.)  

Färg och ansiktsform hanteras separat i synbarken, men integreras stegvis med varandra

Publicerat , ,

Färg och ansiktsform hanteras i flera separata regioner i hjärnans synbark, visar experiment på makaker. Regionerna bildar som två parallella stråk, där flertalet färgregioner ligger invid en ansiktsform-region. Färg- och formaspekter av synintryck tycks alltså hanteras parallellt i flera separata steg, med informationsutbyte och hopkoppling mellan färg och form i flera av stegen. (Av Rosa Lafer-Sousa och Bevil Conway, 2013)

Lida med och känna för – skilda förmågor, olika lokalisering, kan tränas separat.

Publicerat , , ,

En översiktsartikel om skillnaden mellan att lida med och känna för den som lider. Vid medlidande upplever man smärta och motiveras att dra sig undan. När man ”känner för” är upplevelsen positiv, och man motiveras att hjälpa. Olika banor i hjärnan är aktiverade, och man kan träna upp förmågan att använda den ena eller andra banan. (Av Tania Singer och… Läs vidare

Hjärnstruktur, fonetisk medvetenhet och dyslexi.

Publicerat , , ,

John Gabrieli och hans medarbetare har undersökt barn som har svårt att hålla reda på de ljudelement som bygger upp ord och därmed har hög risk för läs- och skrivproblem.  En viktig hjärnregion, som förbinder områden som är viktiga för språk, har både mindre volym och mindre välorganiserad struktur hos dessa barn. (John Gabrieli och medarbetare, 2013).

Musik med olika emotionell laddning stärker minnet olika mycket

Publicerat , ,

Försökspersoner som får lyssna på musiksnuttar med olika emotionell laddning minns sådana som förmedlar rädsla bäst, sedan sådana som förmedlar glädje, därefter sorg.  För icke-musikaliska röstljud stärker däremot alla tre typerna av känslor förmågan att minnas ljudet ungefär lika mycket. (Av William Aubé, Isabelle Peretz och Jorge Armony, 2013).