KI startar Centrum för kultur, kognition och hälsa

Publicerat Blänkare

Centrum för kultur, kognition och hälsa

Musik, dans, bild, litteratur och andra former av kultur är centrala i människors liv. Vi ser detta över hela världen och i historiska vittnesbörd ända ifrån människans urtid. Kulturen är grunden för vår identitet som människor.

Idag befinner sig också vetenskaplig forskning om hur kulturella aktiviteter påverkar vår hjärna och hälsa i dramatisk utveckling. Traditionella gränser mellan naturvetenskap och humaniora överbryggas i nya samarbeten. Häpnadsväckande framsteg inom hjärnforskningen gör att vi kan analysera människans mest avancerade mentala funktioner. Den kulturella människan har blivit möjlig att undersöka vetenskapligt. Få fält kunde vara lika spännande. Få fält har också så tydlig bäring på andra frågor av avgörande betydelse för oss som individer och samhälle. Forskning på den kulturella människan hjälper oss att förstå hjärnans grundläggande funktioner. Den har också stor betydelse för praktiska tillämpningar inom en rad områden, allt ifrån hälsa och välbefinnande, till utbildning, marknadsföring och kommunikation.

 

”All the right forces are in place… These well-established teams constitute a critical mass that should bring Stockholm at the forefront of what music, and the other forms of arts, can bring to the well-being of the society in general.”

 Professor Isabelle Peretz, Co-director, International Laboratory for Brain, Music and Sound Research (BRAMS), University of Montréal

 

Den kulturella människan – ett nytt och dynamiskt forskningsfält

För att möta den spännande utvecklingen inom detta nya område, tog Karolinska Institutet hösten 2017 ett nytt initiativ: Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa. I dagsläget samverkar forskargrupper vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan inom centret. Vi har också en tät interaktion med Stockholms Läns Landsting och konstnärliga institutioner som Kungliga Musikhögskolan och Konstakademien. Vi arbetar över traditionella gränser mellan discipliner, och kombinerar metoder från neurovetenskap och psykologi med matematisk modellering och epidemiologi. Vi har också ett omfattande nätverk av internationella samarbetspartners på högsta nivå. Vår vision är tydlig: Vi skall vara en forskningsmiljö på högsta internationella nivå och en naturlig samlande nationell resurs för forskning, utbildning och informationsspridning. Målsättningen för de närmaste åren är att expandera till att bli en ledande aktör inom fyra huvudområden: kultur och kognition, kultur och hälsa, kultur och utbildning samt neuroestetik, med tillämpningar inom marknadsföring och kommunikation.

 

Vilka är vi?

Aktiviteter som musik och dans engagerar nästan hela hjärnan. Ett rikt flöde av information strömmar in via sinnena samtidigt som vi utför snabba, precisa och välkoordinerade rörelser. Högre funktioner som uppmärksamhet, minne, kreativitet, emotionell kontroll och socialt samspel är djupt engagerade. Det är alltså inte svårt att förstå att kulturella aktiviteter har visat sig extremt användbara för vetenskapliga undersökningar av många av hjärnans grundläggande funktioner. Inom centret bedrivs idag omfattande forskning på frågor kring inlärning, minnesfunktioner och kreativitet med musik som modell. Denna forskning ger oss en helt ny förståelse för till exempel hur långvarig träning påverkar hjärnan, hur miljö och arv samspelar när vi lär oss nya färdigheter och hur kreativ problemlösning fungerar.

 

”it is easy to imagine remarkable results in terms of scholarship as well as meetings and performances, clearly beneftting fundamental science, applied science and the humanities. I strongly recommend support for this Centre.”

Professor Antonio Damasio, Director, Brain and Creativity Institute, USC, USA Kultur & kognition

 

En viktig målsättning för denna forskning är också att hitta sätt att optimera lärande, för att underlätta för alla att utveckla sin fulla potential. Centrets forskning på kultur och kognition har alltså också stor praktisk relevans för utbildning. Vårt intresse inom detta fält är fokuserat på två huvudlinjer. Den första har att göra med inre motivation, alltså att aktiviteter och studier upplevs som meningsfulla och stimulerande i sig. Forskning inom centrum tyder på att inre motivation är viktigt inte bara för kreativitet och produktivitet, utan också för välbefinnande och hälsa. Inre motivation kan alltså vara en nyckel till ett engagemang som är både framgångsrikt och långsiktigt hållbart.

Ett annat intresse utgår från kulturella aktiviteters förmåga att öka sammanhållning och minska konflikt. Dessa positiva effekter har under senare år uppmärksammats allt mer, och kan mycket väl vara en evolutionär förklaring till varför vår utvecklat olika kulturformer. En viktig målsättning för centret under kommande år är att bygga upp mer forskning på positiva sociala effekter av kulturella aktiviteter i utbildningssammanhang. Den potentiella samhällsnyttan av sådan forskning är uppenbar i en situation där sociala problem i skolmiljön på många håll nått en alarmerande hög nivå.

 

Kultur & utbildning

Inom vård och hälsa finns en stor litteratur på positiva effekter av behandlingar med kulturella ingredienser inom en rad områden, alltifrån framgångsrikt åldrande och stressrelaterad problematik, till smärta och rehabilitering. Många av dessa besvär och sjukdomar är vanliga och medför stora ekonomiska kostnader för samhället. Kulturella aktiviter upplevs ofta som starkt motiverande, samtidigt som de är relativt billiga och lättillgängliga för stora delar av befolkningen. Här finns alltså en stor positiv potential både för den enskilde individen och för samhället, något som under senare år rönt all mer uppmärksamhet.

Inom Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa bedrivs i dagsläget forskning på betydelsen av kulturellt engagemang för välbefinnande och hälsa hos äldre. En annan viktig målsättning är att, i samverkan med Stockholms Läns Landsting, initiera ytterligare kliniska projekt, till exempel kring positiva effekter av kulturellt engagemang för stressrelaterad problematik.

 

”Uniting these disciplines formally under a single umbrella is bound to be an extremely fruitful move in the future… I do look forward so much to an outstanding success of your new initiative which I congratulate you warmly on.”

Professor Semir Zeki, Laboratory of Neurobiology, UCL, UK

 

Kultur & hälsa

Sist men inte minst är naturligtvis estetiska ämnen intressanta i sig själva! Varför upplever vi människor saker som vackra, attraktiva, fascinerande eller sublima och vad är den djupare biologiska basen för sådana reaktioner?

En viktig målsättning för centret är att initiera hjärnforskning på estetiska upplevelser och deras betydelse. Detta har inte bara ett grundvetenskapligt intresse utan också uppenbara tillämpningar.

I kliniska sammanhang kommer till exempel effekten av kulturella interventioner sannolikt att bero av patientens emotionella reaktioner på det konstnärliga inslaget. Dessutom har fältet stor praktisk potential inom kommunikation och marknadsföring, genom att det kan ge oss en bättre förståelse för vad som ligger bakom konsumenters beteenden och preferenser.

 

Neuroestetik, marknadsföring & kommunikation

Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa arbetar inte bara med forskning. Det är centralt för oss att delta i utbildningsverksamhet vid våra lärosäten. Vi arbetar också intensivt med att sprida information och väcka intresse hos allmänheten för forskning i vårt fält. Här samarbetar vi tätt med Karolinska Institutets Kulturråd och Stockholms Läns Landstings Kompetenscentrum för Kultur och Hälsa. Bland aktiviteter vi driver fnns en internationell föreläsningsserie där många av de mest framstående forskarna i världen inom fältet har föreläst. Vi organiserar också regelbundet symposier och konferenser på temat Brain and Culture för allmänheten.

Slutligen driver centret webbportalen Den Kulturella Hjärnan (www.kulturellahjarnan.se). Där berättar vi om de senaste forskningsresultaten från skärningspunkten mellan kultur, hjärna och hälsa. Här finns också nyheter om kommande konferenser och events, inspelade föreläsningar från världsledande forskare som har gästat oss samt länkar för vidare läsning.

 

Kontakt

Fredrik Ullén
Professor och Föreståndare
Institutionen för Neurovetenskap
Karolinska Institutet

epost Fredrik.Ullen@ki.se

Louise von Essen
Sekreterare
Institutionen för Neurovetenskap
Karolinska Institutet

epost Louise.von.Essen@ki.se

Vi svarar gärna på frågor kring området och vår verksamhet!

För att komma i kontakt med oss mejla antingen sekreterare Louise von Essen eller centrets föreståndare Fredrik Ullén på adresserna ovan.